Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató kettő részből áll. Az I. részben az adatkezelés általános feltételei kerültek meghatározásra (GDPR III. fejezet 12. cikk (1) bekezdés), a II. rész, mint melléklet tartalmazza az egyes adatkezelésekhez tartozóan, a GDPR 13. cikk figyelembevételével, a 30. cikk szerinti adatkezelések nyilvántartását.

I. rész

A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány (képviseli: Nagy András)

 1. székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
 2. nyilvántartási szám: 20-01-0001077
 3. adószám: 18019137-2-20
 4. tényleges adatkezelés címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.

mint Adatkezelő, internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):

kiemelten fontosnak tartja támogatóik, ügyfeleik és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért jelen tájékoztató alapján tájékoztatja az érintetteket, hogy általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások, továbbá társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységének minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

 

Adatkezelő felhívja a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

 

Jelen tájékoztató az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

 

Adatkezelési alapelvek

 

Adatkezelő és minden alvállalkozója, megbízottja adatkezelése során elkötelezett a Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelt vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok előírásainak, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogalkalmazási gyakorlatának, e körben kiadott ajánlásainak megfelelő működési folyamatokba épített megvalósítására, melynek során:

 1. biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos dokumentumok (különösen: szabályzatok, tájékoztatók, nyilvántartások, továbbiakban: adatkezelés dokumentumai) elérhetőek és megtekinthetőek az Adatkezelő székhelyén egyeztetett időpontban. Adatkezelő az adatkezelések dokumentumait egészében vagy egyes részeiben az érintettek kifejezett kérésére elektronikusan rendelkezésükre bocsátja.
 2. Érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja azok megőrzését, minden elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala ellen.
 3. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy jogszabály azt kötelezően előírja, és ha az adatkezelés jogszabályi feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon túl, az érintetti felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot, ezért a más számára történő, továbbá a felhatalmazáson kívül eső más adat továbbítását megtagadja.
 4. Adatkezelő Európai Unión belüli adatkezelő, adatfeldolgozó részére történő adattovábbításokról a Rendeletben meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet.
 5. Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos egyedi intézkedések ellenőrzése érdekében adatkezelések dokumentumaiban meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet.

Az érintettek és jogaik

 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az elfeledtetéshez való jog, az adatok zároláshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az e-mail címre, vagy adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő címekre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva:

 

postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.

e-mail: zmkgyermek@gmail.com

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A)    A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 

B)    A helyesbítéshez való jog

Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon bizonyítsa az Adatkezelő számára. Ha jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

C)     A törléshez való jog

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az adatkezelő azokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 1. az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. olyan adatkezelésről van szó, amely a érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. olyan adatkezelésről van szó, amely az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

D)     A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

E)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 1. a érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, de a érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Ha a személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 

F)     Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a érintett a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Jogorvoslati fórum

 

Általános alapelvként Adatkezelő köteles bizonyítani hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel. Amennyiben érintett személyes adataival kapcsolatos, érintett által kifogásolt jogsérelmet Adatkezelő nem vagy nem megfelelően vagy nem határidőn belül orvosolta, érintett elsősorban postai úton a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Adatbiztonság

 

Adatkezelő gondoskodik az adatok kezelésének biztonságáról. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések alkalmazásakor a technika mindenkori legmagasabb szintű állása szerinti megoldásokat alkalmazza. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai és szolgáltatói környezetet oly módon biztosítja, hogy

  1. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
  2. Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá az adatok tárolásához, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
  3. Adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor, az adatokról biztonsági mentés készül.

 

Adattovábbításra kialakított megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor. Adatkezelő gondoskodik:

  1. hozzáférési védelemről: jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, szoftver és hardver eszközök védelme;
  2. szoftveres védelemről: adatállományok vírusok és egyéb kártevő programok elleni védelme, tűzfal alkalmazása, rendszeres biztonsági mentés, azok dokumentálása;
  3. hardveres védelemről: adatállományok, illetve az azokat hordozó adattároló eszközök fizikai védelme, adatarchiválás magas szintű biztosítása (fizikai behatolás védelem), elemi károktól való fizikai védelem (tűz-, villámvédelem).

 

Adatfeldolgozás

 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben előzetesen meghatározott adatfeldolgozó látja el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Adatkezelő személyes adatot akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja egyértelmű és az adat az adatkezeléshez szükséges. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

 

Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét előzetes érintetti hozzájárulás hiányában harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse. Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja partnerei számára, amelyekhez érintett előzetesen hozzájárult. Adatok adatkezelő szervezetén belül történő megosztás kizárólag úgy történhet, ha a megosztani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága és az adatgazda feladatainak ellátáshoz szükséges az adat. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelő az adattovábbítás előtt a partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a partnereket tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő partnerei az adatkezelési nyilvántartásban és a honlapon kerülnek feltüntetésre.

 

Egyéb rendelkezések

 

Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

 

A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

 

Egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének. Az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

 

Jelen tájékoztató szerves része a csatolt adatkezelési tevékenységekről szóló nyilvántartások, tájékoztatók.

Zalaegerszeg, 2023.

 

II. rész

Adatkezelő – összhangban a Szabályzattal – alábbiak szerint részletezi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezeléseket. Az adatkezelések nyilvántartása az alábbi rendszerben történnek: érintettek köre:

cél megjelölése,

jogalap megjelölése,

kezelt adatok köre és célja,

érintett tevékenység leírása,

adatkezelés időtartam,

adatkezelés módja,

adatkezelés forrása,

adatközlés,

profilalkotás.

A *-gal jelölt adatokkal az érintett az adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

Információkérés, kapcsolattartás

 

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

 1. Cél: adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek megfelelő információ nyújtására és kapcsolattartásra.

 

 1. Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:

- név*

azonosítás

- levelezési cím

kapcsolattartás

- e-mail cím vagy telefonszám vagy  faxszám*

kapcsolattartás

- kérdés tartalma

válaszadás

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az adatkezelővel az adatkezelő tevékenységéről, vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton – eljuttatja.
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez, információ adáshoz joghatás (megrendelés, szerződéskötés) fűződik, adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Időpont egyeztetés

 

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelővel kapcsolatba lép és az adatkezelőtől – egészségügyi szolgáltatás teljesítéséhez vagy közérdekű tevékenységhez kapcsolódóan – időpontot egyeztet.
 2. Cél: adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy adatkezelőtől időpont biztosítása, amely során személyesen egyeztethetnek szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.

 

 1. Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. A kezelt adatok köre:

Név *

azonosítás

telefonszám vagy e-mail cím*

kapcsolattartás

időpont*

szolgáltatás biztosításához szükséges

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az adatkezelővel időpontot. Adatkezelő az időpont egyeztetés során az adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban vagy  írásban megerősíti.
  2. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül adatkezelő vele a szolgáltatás teljesítése érdekében kapcsolatba lépjen.

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. 6 hónap, vagy
  2. abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Ajánlatkérés szolgáltatásra vonatkozóan

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

 1. Cél: adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy egészségügyi  adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek megfelelő egészségügyi szolgáltatást kiegészítő ellátására (szállásadás) vonatkozóan. Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedésre, az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat (például: rögzített felvételek, egyéb jelentések, riportok); továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat.

 

 1. Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

levelezési cím*

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma*

válaszadás

egészségügyi adatok

ajánlatadáshoz szükséges

szolgáltatás részletei

ajánlatadáshoz szükséges

ajánlat érvényességi ideje

adatkezeléshez érvényessége

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az adatkezelő részére és ajánlatot kér.
 2. Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

 

 1. Adatkezelés időtartama
  1. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, az ajánlatot 1 évig kezeli.
  2. Ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy a fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egészségügyi adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki egészségügyi adatait, ahhoz kapcsolódó dokumentációját adja át adatkezelő számára. Ebben a körben értelmezendő az érintett egészségügyi vizsgálatával és ahhoz kapcsolódó adatkezelő szolgáltatási tevékenységével (vizsgálat, szállításra előkészítés, szállítás) szerzett személyes adat vagy dokumentáció.

 

 1. Cél: egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelő az érintett személyes adatait (mintát, leletet, stb.) meghatározott céllal kezeli, tárolja azokat. Adatkezelő vagy alkalmazottja, megbízottja ezen adatok alapján dönti el az alkalmazott kezelés szükségességét, tartalmát, egyéb szükséges, elsősorban szállítási tevékenységét.

 

 1. Jogalap:
 • az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • jogszabály alapján kötelező,
 • adatkezelő jogos érdeke.

 

 1. Kezelt adatok köre:

Név*

Páciens neme*

Állampolgárság* (az ország alapján kerül beállításra)

lakcím*

telefon (szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, opciós)

mobil (szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, opciós)

fax (szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, opciós)

e-mail cím (szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, opciós)

szállás (szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, opciós)

anamnézis* (ezen belül kerülnek rögzítésre a különböző gyógyászati szempontból fontos kórismék)

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel. Érintett további adatok megadását önkéntesen megteheti.
 2. Adatkezelő egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában vagy életveszély esetén. Adatkezelő érintett egyidejű értesítése mellett továbbítja az egészségügyi és személyazonosító adatokat, amennyiben arra jogszabály kötelezi.
 3. Az egészségügyi adatokat, dokumentációt az adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben vagy papír alapon tárolja.
 4. Adatkezelő az egészségügyi dokumentáció részeként megőrzi az egyes vizsgálatokról készült leleteket, a gyógykezelés során keletkezett iratokat és adatokat (mintákat), a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.

 

 1. Adatkezelés időtartama: Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az adatkezelő tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését az 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli. Adatmegőrzési idő meghatározása (legalább):
  1. egészségügyi dokumentáció és egészségügyi adat 30 év;
  2. zárójelentés 50 év;
  3. képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel 10 év;
  4. felvételről készített lelet a felvétel készítésétől számított 30 év.

 

 1. Adatkezelés módja: adatkezelő választása szerint elektronikusan vagy papír alapon.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: személyes adat harmadik személy részére közlése kerül. Adatkezelő szerződött partnerei jelen szabályzat függelékében kerülnek meghatározásra.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Adatközlés harmadik személy felé

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak harmadik személy részére történő továbbításához hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.

 

 1. Cél: egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelő az érintett személyes adatait (mintát, leletet, stb.) meghatározott céllal továbbíthatja a megfelelő szolgáltatás érdekében partnere, hatóság vagy más címzett részére.

 

 1. Jogalap:
 • az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • jogszabály alapján kötelező,
 • adatkezelő jogos érdeke.

 

 1. Kezelt adatok köre:

 

név*

azonosítás

születési hely, idő*

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt egészségügyi adat*

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Adatkezelő érintett írásbeli hozzájárulásával a meghatározott adatokat továbbítja vagy
 2. Adatkezelő jogszabályban meghatározott kötelezettsége alapján meghatározott adatokat továbbít.
 3. Az adattovábbítás módját adatkezelő választja meg.
 4. Az a) ponttól eltérő más jogalap esetén adatkezelő egyidejűen tájékoztatja érintett az adattovábbításról.

 

 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig vagy – egyéb jogviszonyból fakadóan – addig az időpontig, amíg adatkezelő a személyes adatot kezeli.

 

 1. Adatkezelés módja: adatkezelő választása szerint elektronikusan vagy papír alapon.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől vagy a kezelést végző egészségügyi intézménytől.

 

 1. Adatközlés: személyes adat harmadik személy részére közlése kerül. Adatkezelő szerződött partnerei jelen szabályzat függelékében kerülnek meghatározásra.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adományozással kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, ideértve az egyéni vagy társas vállalkozás, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az alapítvány tevékenységét adományával támogatja.

 

 1. Cél: adatkezelő az érintettek adatait alaptevékenysége biztosítása érdekében kezeli az adományozás során kötelezően előírt személyes adatokat. Az adatok kezelése nélkül az alapítvány célja nem elérhető.

 

 1. Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:

 

név*

azonosítás

képviselt szervezet neve

azonosítás

címe*

telefonszám*

kapcsolattartás

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

adományozás formája*

nyilvántartás eleme

fizetési feltételek

nyilvántartás eleme

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Érintett adatait az adományozás létrehozásához az adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen közli az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő az adományt és a kezelt személyes adatokat az erre rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban tudomásul veszi, megadott elérhetőségén keresztül adatkezelő vele kapcsolatba léphet a teljesítés részleteinek egyeztetésével, kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
 4. Érintett részére jogszabályban meghatározott módon adatkezelő igazolást állít ki és biztosít részére.

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,
  2. olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: számviteli tevékenységet adatkezelő megbízásából végző adatfeldolgozó részére

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, ideértve az egyéni vagy társas vállalkozás, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is.

 

 1. Cél: adatkezelő az egyes (akár egészségügyi szolgáltatáson kívüli) szolgáltatásainak nyújtását, közérdekű tevékenységre vonatkozó megállapodás előzetes megkötése, kapcsolattartás.

 

 1. Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:

 

név*

azonosítás

képviselt szervezet neve*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szerződés tárgya

szerződés tartalmi eleme

fizetési feltételek

szerződés tartalmi eleme

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban tudomásul veszi, megadott elérhetőségén keresztül adatkezelő vele kapcsolatba léphet a teljesítés részleteinek egyeztetésével, kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,
  2. olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait a melléklet tartalmazza.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.

 

 1. Cél: pénzügyi teljesítés elősegítése. Adatkezelő munkabérek és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg munkatársai részére Partnerek és egyéb személyek felé történő pénzügyi kötelezettségei teljesítését banki átutalással teszi meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé.

 

 1. Jogalap: az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező. Ha érintett banki átutalással teljesít Adatkezelő felé, kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály.

 

 1. A kezelt adatok köre és célja

 

számlabirtokos neve*

azonosítás

bankszámla száma*

azonosítás, utalás

közlemény*

azonosítás

összeg*

azonosítás

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez.
  2. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
  3. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (számvitel) megbízott adatfeldolgozója.

 

 1. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: harmadik számára kerül közlésre: pénzügyi szervezet (bank), adatfeldolgozók.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Álláspályázatra vagy álláshelyre pályázat nélkül jelentkezők adatainak kezelése

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki az adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül álláshelyre pályázik, jelentkezik.

 

 1. Cél: jelentkezés és kapcsolattartás.

 

 1. Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 1. b. pont).

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve*

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat (egészségügyi adat)

csak akkor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak*

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása*

csak akkor, ha a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség*

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka*

csak akkor, ha a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

adatok 3 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az adatkezelő részére. A jelentkezés papír alapon történik.
 2. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és ez alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.
 3. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, és külön, bizonyítható módon kérték.  Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását követő 6 hónapig jogos érdekből, azaz bizonyítani legyen képes, ha az vele szemben eljárást kezdeményeznek egyenlő bánásmód megsértése miatt.
  2. felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy
  3. érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre. A pozícióra kiválasztott érintett jogszabályban  meghatározott adatait az a könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Munkatársak, tisztségviselők adatainak nyilvántartása

 

 1. Érintettek köre: munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén kezelt természetes személyek adatai.

 

 1. Jogalapja: jogszabályon alapuló adatkezelés:
  1. a 1997. évi LXXX. törvény 46. § (2) bekezdés
  2. 2017. évi CL. törvény,
  3. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,

 

Nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az adatkezelő jogos érdeke vagy az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 1. Cél: jogszabályban megfogalmazott kötelezettség teljesítés egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony körében.

 

 1. Kezelt adatok köre:

állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony, választott tisztségviselői jogviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok. Megbízás esetén: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye. Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkáltató (megbízó) adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal:

 

érintett képmása

Adatkezelő marketingje

érintett önkéntes hozzájárulása

gyermek(ek) neve(i)

családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez

jogi kötelezettség teljesítése

gyermek(ek) születési ideje(i)

családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez

jogi kötelezettség teljesítése

gyermek(ek)  TAJ száma(i)

családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez

jogi kötelezettség teljesítése

gyermek(ek)  adóazonosító jele(i)

családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez

jogi kötelezettség teljesítése

gépjármű forgalmi rendszáma

utazási költségtérítéshez

jogi kötelezettség teljesítése

kötelező biztosítási kötvény

kiküldetési rendelvényhez

jogi kötelezettség teljesítése

 

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető. Adatkezelő okmányokat nem másol, sokszorosít.
 2. A tudomásulvételt követően, érintett meghatározott jogviszonyt létesít az adatkezelővel
 3. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.
 4. Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti.

 

 1. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a jogviszony lezárása naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, iratokat leselejtezni tilos.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Érintett személyes adatainak kezelését jogviszony létrejöttekor megismeri, arról külön nyilatkozat ad át.

 

 1. Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre (NAV).

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Közösségi oldalakon történő marketing

 

 1. Érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az adatkezelő közösségi oldalait, azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

 1. Cél: A közösségi oldalakon az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

 

 1. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása

 

 1. Kezelt adatok köre:

 

érintett neve*

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

 

 1. Adatkezeléssel folytatott tevékenység: adatkezelő közösségi oldalán, szöveges adatokat, képeket vagy videófelvételeket közzétesz a különböző eseményekről, az adatkezelő szolgáltatásairól, eredményeiről. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§ értelmezése szerint), adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést saját adatkezelési szabályzata szerint.

 

 

Kuratórium üléseivel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Érintettek köre: minden tag, munkatárs, illetve bárki, aki részt vesz az Adatkezelő operatív működésében.

 

 1. Cél: Adatkezelő működését (ülések, találkozók, stb.) adminisztratív oldalról támogató jelenléti ívek, jegyzőkönyvek elkészítése. Jogszabályban megfogalmazott működési környezet fenntartása.

 

 1. Jogalap: Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésén (vagy Adatkezelő jogos érdekén) alapul.

 

 1. Kezelt adatok köre:

 

érintett neve* azonosítás

érintett lakcíme* azonosítás

beosztása* azonosítás/megszólítás

e-mail cím kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

időpont későbbi bizonyíthatóság

 

 1. Adatkezeléssel folytatott tevékenység: jogszabályban előírt és adatkezelő jogos érdeke alapján összehívott kuratóriumi taggyűlések levezetéséhez jegyzőkönyv készítése, jelenléti ívvel, előterjesztésekkel.

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. nem leselejtezhető iratokat az Adatkezelő 15 évig tárolja, majd átadja a levéltárnak jogszabály alapján.
  2. Leselejtezhető adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a keletkezéstől számított 5 év, azonban ha a dokumentum számviteli bizonylat kiállításának alapja, az adatkezelés ideje 8 év.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: tag részére kerülhet közlésre.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.

 

 

 

Alaptevékenység során készített kép- és videofelvételek, hangfelvételek

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön az alapítvány alaptevékenysége során. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.

 

 1. Cél: az érintettről beleegyezésével készített hang-, kép- és videofelvételek továbbítása a partner, vagy harmadik személy számára. Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, Adatkezelő marketing tevékenységének elősegítése.

 

 1. Jogalap: érintett önkéntes, határozott és célra irányuló hozzájárulása.

 

 1. Kezelt adatok köre:

 

érintettel készült hangfelvétel

azonosítás, marketing

érintett arcképmása

azonosítás, marketing

érintettről készült egyéb képfelvétel, videófelvétel

érintett név*                                                                    

azonosítás, marketing

 

azonosítás

lakcíme*

azonosítás

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység: érintett hozzájárulásával róla vagy vele közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható dologról megfelelő eszközzel történő elektronikus adatrögzítés.

 

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik felek számára elérhető lesz.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Munkatársakról készített kép- és videofelvételek, hanganyagok

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatkezelővel fennálló munkaviszony vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján kép- vagy hangfelvétel adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.

 

 1. Cél: adatkezelő marketing tevékenységéhez kapcsolódó munkatársi adatkezelés. Adatkezelő az adatokat elektronikus vagy print felületein történő megjelentetéshez használja fel üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan.

 

 1. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása

 

 1. Kezelt adatok köre:

 

név*

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat (képmás, videofelvétel, hangfelvétel)*

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység: érintett hozzájárulásával róla megfelelő eszközzel történő elektronikus adatrögzítés: fényképfelvétel elkészítése, video- vagy hangfelvétel készítésével. Az érvényes beleegyezés ebben az értelemben azt jelenti, hogy az érintettnek valós lehetőséget kell biztosítani beleegyezése megtagadására vagy utólagos visszavonására – amennyiben meggondolja magát – anélkül, hogy adatkezelőhöz fűződő jogviszonya alapján hátrány érné emiatt.

 

 1. Adatkezelés időtartama: adatkezelő adott marketing tevékenységéhez kapcsolódó időtartamig vagy érintett kérésére adatainak törléséig.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik felek számára elérhető lesz.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

(alapítvány tevékenysége során)

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak az alapítvány alaptevékenysége vagy szállásadási tevékenysége céljából történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.

 

 1. Cél: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

 

 1. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

 

 1. Kezelt adatok köre:

 

név*

kiskorú neve*

elérhetőségek adatai*

azonosítás

azonosítás

érintett azonosítása

szül. hely, idő

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat*

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon (weboldalon vagy papír alapon) járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 2. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.

 

 1. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a https://www.koraszulottalapitvany.hu/ honlap használata céljából hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára az adatkezelő által üzemeltetett honlapokon keresztül.

 

 1. Cél: kapcsolattartás.

 

 1. Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulás alapján: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

 

 1. Kezelt adatok köre: nincs személyes adatgyűjtés.

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Cookie-k (sütik): adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön adatkezelő a látogatóiról. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett felhasználó eszköze tárol. Használt statisztikai cookie-k:
 • Session cookie:
    1. PHP SESS: munkamenet cookie, alapértelmezés szerint engedélyezve vannak. Céljuk, hogy segítsék az egyes weboldalak gyorsabb betöltését és javítsák a navigációt a webhelyen. Minden alkalommal, amikor a böngésző weboldalt kér a szervertől, a kérésével együtt tartalmazza a munkamenet-cookie fájlt. A süti tudatja a szerverrel, hogy a böngésző mely oldalelemeket küldte már el, így a szerver nem vesztegeti az időt az újraküldéssel. Amikor a böngésző bezárul a munkamenet végén , a fájl törlődik.
 • Funkcionális cookie-k:
    1. _ga

Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése érdekében. Megőrzési idő: 100 nap.

    1. _utma

A Google Analytics használja arra, hogy megkülönböztesse a felhasználókat és a munkameneteket. A süti minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics-nek.

    1. _utmb

Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy megkülönböztesse az új munkameneteket és látogatásokat. A süti minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics-nek, végeleges megőrzési ideje 30 perc.

    1. _utmc

Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy meghatározza az új látogatókat. _utmz Teljesítmény: Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése érdekében. Megőrzési idő: 30 perc.

    1. _fbp

Ez a süti segít abban, hogy hirdetéseinket olyan embereknek nyújtsuk, akik már ellátogattak a weboldalunkra, amikor be voltak jelentkezve a Facebookra vagy a Facebook Advertising által üzemeltetett digitális platformra.

 

 1. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat elektronikus úton kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.

 

 1. Adatkezelés időtartama: jellemzően a weblap használatának ideje, vagy a felhasználó (érintett) egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit az 5. pontban meghatározott időszakra.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: személyes adat közlése nem történik a weboldalak használata során.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a honlap használata során hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára az adatkezelő által üzemeltetett hírlevél és kapcsolat (www.koraszulottalapitvany.hu/hu/rolunk/regisztracio#).

 

 1. Cél: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

 

 1. Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulás alapján

 

 1. Kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

elérhetőségek adatai*

kapcsolattartás

születési idő*

azonosítás

telefonszám, e-mail*

kapcsolattartás

megjelölt adat*

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Érintett az adatkezelő weblapján a kért személyes adatait megadja, egyben megjelöli, hogy az adatkezelést mely cél érdekében adja meg:
  1. önkéntesként regisztrál és/vagy
  2. támogatóként regisztrál és/vagy
  3. mint volt koraszülött és/regisztrál.
 2. Érintett a regisztráció során elfogadja az adatkezelésre vonatkozó szabályzatot.
 3. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.

 

 1. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy az érintett kérésére törlésig.

 

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. Adatközlés: Adatkezelő a személyes adatok elektronikus nyilvántartását a For Signo Kft. közvetítéséval a Tarhely.eu szerverein végzi.

 

 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.